2008, ഡിസംബർ 21, ഞായറാഴ്‌ച

ഇതാണ് കവിത

ഇതാണ് കവിത. ആളിക്കത്തുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ നാമ്പുകള്‍2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: